20 Haz 2017

Kuran İncelemeleri 1: Veliler, şeyhler vs günah işlemezler (!) • Peygamberimiz Kur'an inmeden önce nasıl biriydi?

Enam 56: De ki: “Muhakkak ki ben, dua ettiğiniz Allah’tan başka şeylere kul olmaktan men edildim.” De ki: “Sizin heveslerinize (nefsinizin afetlerinin dileklerine) uymam, eğer uyarsam (öyle olursa), dalâlette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam.”

Mumin 66:De ki: "Muhakkak ki ben sizin, Allah’tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim, bana Rabbimden beyyineler (deliller) geldiği için. Ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla (ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah’a teslim etmekle) emrolundum."

Şura 52:Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh (Kur'ân-ı Kerim) vahyettik. Ve sen, kitap nedir ve îmân nedir bilmiyordun. Ve lâkin O'nu “nur” kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi O'nunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen, mutlaka Sıratı Mustakîm'e hidayet ediyorsun (ulaştırıyorsun).

Duha 7: Seni bir sapmış olarak bulup doğruya iletmedik mi?
 • Allah peygamberimizin göğsü daralmasın diye başta uyarıda bulunuyor

7:2 Bu, sana indirilen bir kitaptır. Onunla uyarman ve inananlara öğüt vermen konusunda göğsünde bir kuşku ve sıkıntı olmasın.


 • Peygamberimizin göğsü daraldı

15:97 Söylediklerinden ötürü göğsünün daraldığını biliyoruz.


 • Peygamberimizin neden göğsü daraldı.

HUD 12 "Ona bir hazine, yahut onunla birlikte bir melek inmeli değil miydi," dedikleri için belki göğsün daralacak ve sana vahyedilenin bir kısmını terkedeceksin. Sen yalnız bir uyarıcısın; Allah her şeyi kontrol edendir.


 • Peygamberimizin göğsü genişletilip sakinleştirildi Allah tarafından

94:1 Göğsünü genişletip seni sakinleştirmedik mi?


 • Peygamberimize verilen mucize neydi?

ANKEBUT 50: "Ona Rabbinden bir mucize inmeli değil miydi?" dediler. De ki, "Mucizeler Allah'ın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."

ANKEBUT 51: Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

15:85 Biz, gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri belli bir amaç için yarattık. O saat (dünyanın sonu) elbette gelecektir, öyleyse onlara güzel ve yumuşak davran. Sor 9

15:86 Rabbin elbette Yaratandır, Bilendir. Sor 1

15:87 Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik. Sor 7

15:88 Onlardan bazılarına verdiklerimizi kıskanma ve onlardan (inkarcılardan) ötürü de üzülme. İnananlara kanatlarını indir. Sor 7

15:89 De ki: "Ben apaçık bir uyarıcıyım."


 • Allah Peygamberini, Allah müminleri, Peygamber Müminleri Salat eder


• Allah ve melekleri peygamberi salat (yusalluna ala) eder (33/56).
• Allah ve melekleri aynı şekilde tüm müminlere salat (yusalluna ala) eder (33/43).
• Muhammed peygamber etrafındaki müminleri salat (salli alayhim) etmekle emredildi (9/103).


 • Peygamberler İnsandır, Bilgileri sınırlıdır

İSRA 95 De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler olsaydı onlara gökten bir meleği elçi gönderirdik."

46:9 De ki "Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak bana vahyedilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim."

7:188 De ki: "Allah'ın dilediğinden başka ben kendime ne bir yarar ne de bir zarar veremem. Gizliyi bilseydim mal varlığımı arttırırdım, bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir topluma bir müjdeci ve uyarıcıyım."

10:49 De ki: "Allah'ın dilemesi dışında, ben kendime dahi ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim. Her toplumun bir süresi vardır. Süreleri bitince ne bir saat geciktirilir ne de öne alınırlar.

6:50 De: "Allah'ın hazineleri benim yanımda demiyorum size. Gizlilikleri de bilmiyorum. Size, bir melek olduğumu da söylemiyorum. Sadece bana vahyedileni izliyorum." şunu da söyle: "Kör ile gören bir mi?"

41:6 De ki, "Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O'na yönelin, O'ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!"

3:144 Muhammed sadece bir elçidir ve ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Ölür yahut öldürülürse geriye mi döneceksiniz. Dönekler Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.


 • Müşriklerin baskısı sonuç verecek miydi?


İsra 73:Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.

İsra 74: Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin.

İsra 75:  O zaman, hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntıları kat kat tattırılırdı. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın.

Bakara 145: Sen, Kitap verilenlere her türlü delili getirsen, yine de kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. And olsun ki, eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, şüphesiz o zaman zulmedenlerden olursun.

Yunus 15: Ve onlara âyetlerimiz, delillerle okunduğu zaman Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi: “Bize bundan başka bir Kur’ân getir veya O’nu değiştir.” De ki: “O’nu, kendi nefsimden (bir şey) ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tâbî olurum. Şâyet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben, büyük günün azabından korkarım.”

Rad 37: İşte böyle O'nu, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tâbî olursan, elbette senin için Allah’tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur.

Kasas 86: Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak, bu kitabın sana ilka edileceğini (ulaştırılacağını) sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kâfirlere yardımcı olma!

Kasass 87: Ve Sana indirildikten sonra, Allah’ın âyetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et (Allah’a ulaşmaya çağır). Ve sakın müşriklerden olma!

Şura 15: İşte bunun için, artık sen onları davet et. Ve emrolunduğun gibi istikamet üzere (Allah’a doğru) ol. Ve onların heveslerine tâbî olma.

Casiye 18: Sonra seni, emirde (Allah’ın emrinde) şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona (o şeriate) tâbî ol! Ve bilmeyenlerin hevalarına uyma!

Kalem 8: Öyleyse yalanlayanlara itaat etme.

Kalem 9: Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler (istediler), o zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi.

Hakka 43: Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

Hakka 44: Ve eğer, bazı sözleri Bize karşı uydurmuş olsaydı.

Hakka 45: Elbette onu sağından tutup alırdık (yakalardık).

Hakka 46: Sonra mutlaka onun can damarını keserdik.

Hakka 47: Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz (buna mani olamaz).

MAİDE 48: Kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen bu kitabı, gerçekleri kapsayıcı olarak sana indirdik. Allah'ın sana indirdiğiyle aralarında hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların hevesine uyma. Her biriniz için bir yasa ve yöntem belirledik. Allah dileseydi hepinizi bir tek toplum yapardı. Ancak, size verdikleriyle sizleri sınıyor. İyilikte yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ayrılığa düştüğünüz konuları size bildirecek.

MAİDE 49 Aralarında Allah'ın indirdiği ile hüküm vermelisin. Onların keyfine uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.


 • Müşriklerin baskısına Peygamberimizden cevap

6:14 "Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen Allah'tan başka sahip mi edineyim," de. "Ben, herkesten önce teslim olmakla emrolundum," de. Ortak koşmayın! Sor 17

6:15 "Rabbime isyan ettiğim taktirde büyük günün azabından korkarım," de. Sor 11

6:16 O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur. Sor 18

6:17 Allah sana bir zarar dokundurmuşsa O'ndan başkası onu gideremez. Sana bir iyilikte bulunmuşsa O her şeye Kadirdir.


 • Peygamberler Allah izin vermedikçe Mucize gösteremezler

RAD 38: Senden önce elçiler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiç bir elçi bir mucize getiremez. Her dönemin bir yazgısı vardır.

MÜMİN 78: Senden önce göndermiş bulunduğumuz elçilerin bir kısmından sana söz ettik, bir kısmını da sana anlatmadık. Hiç bir elçi, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince gerçeğe göre yargı verilir ve yanlışı savunanlar orada hüsranauğrarlar.

İBRAHİM 11: Elçileri ise kendilerine şöyle dediler: "Biz, elbette sizin gibi birer insanız. Ancak, Allah, kullarından dilediğini seçerek ona lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan size bir yetki belgesi getirmemiz olanaksızdır. İnananlar Allah'a güvenmeli.

MAİDE 110: Allah diyecek ki: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene bağışladığım nimetimi hatırla. Seni Kutsal Ruh ile desteklemiştim; böylece beşikteyken de yetişkin iken de halkla konuşuyordun. Sana kitabı, bilgeliği, Tevrat'ı ve İncili öğretmiştim. İznimle balçıktan kuş heykeli yaratıyordun ve ona üfleyince de iznimle kuş oluveriyordu. Körü ve cüzamlıyı iznimle iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. İsrail oğullarına apaçık kanıtlar götürmene rağmen, içlerindeki inkarcılar, "Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değil," demişlerdi de seni onlardan kurtarmıştım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder